Hızlı yardım için :

+90 (312) 210 16 60 info@smartcity.com.tr
smart city

2020 Akıllı Şehir Akıllı Sağlık Kart Sistemi

Trafik kazalarında ve doğal afetlerde yaralı kişilere aitkan gurubu, önemli hastalıkları, alerjisi olduğu ilaçlar,kullanması zorunlu ilaçlar gibi temel sağlık bilgilerininacil tedavi sırasında hayati önemi vardır. Yaralı kişilerinkaybı durumunda ise kimlik tespiti ve organ bağışıkonuları önem kazanmaktadır.

Logo

Ülkemizde trafikkazalarının çokluğu ve deprem gibi doğal afetlerinvarlığı kişilere ait temel sağlık verilerinin o kişilerinüzerinde taşınabilir bir ortamda saklanmasınıgerektirmektedir. Bu amaçla akıllı kart kullanımı buverilerin güvenli bir ortamda taşınması açısından enuygun çözümdür. Yaralı kişilere ait önceden elde edilenraporlar, tahlil sonuçları ve tıbbi görüntüler gibi boyutlarıtaşınabilir olmaktan çok uzak verilerin de acil tedavisırasında kullanılması zorunlu olabilir. Normal tedaviaçısından da özellikle yer veya hastane değişikliği gibidurumlarda bazı tıbbi kayıtların uzaktan erişimi yararlıolacaktır. Ayrıca bu türden önemli kişisel verilerinsaklanması ve erişilmesi konusunda kişilerin kurulacakbir sisteme güven duyması sistemin varlığınısürdürmesi açısından zorunludur.Yazılım ve donanım olanaklarının hızlı gelişimi bualandaki uygulamalara da yansımış, ayrıca bu konudakideneyimler yeni yeni bir olgunluk noktasına ulaşmaevresine girmiştir. Sağlık alanında akıllı kartkullanımında bugün gelinen noktadaki yönelim,standartlara uygun tasarlanmış, donanım ve platformbağımsız bir sistemin tasarlanması yönündedir. Değişikülkelerdeki sağlık kart uygulamaları incelenerek bukonudaki en uygun yaklaşımın geliştirilmesiamaçlanmaktadır.Acil durumda erişimi gerektiren veriler kartın içindesaklanacak, geçmiş tedaviler veya MR sonuçları gibi ekbellek gerektiren veriler ise merkezi sunucu bilgisayardatutularak gerek duyulduğunda Internet üzerindenerişilebilmelidir. Hasta ve yetkilinin erişimleri içinasıllama işlemi yapılır. Asıllama birbirinden bağımsız ikibasamakta yürütülür. Birinci basamakta kartkullanıcısının kartın gerçek sahibi olup olmadığı testedilir.

Burada duruma göre farklı iki parametre asıllamaiçin kullanılır: Kullanıcı PIN kodu veya biyometrik veri.İkinci basamakta ise sunucudaki bilgilere erişecekkişinin denetimi, hangi kategoriye girdiğine ve kimliğinebağlı olarak yapılır. Bu asıllamada anahtar, akıllı karttır.Asıllama protokolünün temel ögeleri kendisini sistemetanıtacak hasta ve sağlık görevlisidir, protokolün etkinögeleri olarak ta, onların akıllı kartları ve sunucu yer alır.Hastaya ilişkin doğru veriye erişimi sağlayacakişaretçiler, sağlık görevlisinin imzası ile birlikte asıllamaiçin sunucuya gönderilir.Sunulan bildiride dünyada sağlık kartları konusundakiuygulamalarda gelinen nokta incelenerek ortayakonmuş. Buradan yola çıkılarak bir tasarım yapılmıştır.Kullanılan standartlar araştırılarak tasarımın standartlara uygunluğu gözetilmiştir.
Akıllı kart, içine bir mikroişlemci ve bir bellek tümdevresiveya programlanabilme özelliği olmadan yalnızca bellektümdevresi yerleştirilmiş bir elektronik karttır.Mikroişlemcili kartlar, kart üzerinde bulunan verilerüzerinde değişiklik yapılmasına olanak tanırken bellekkartları yalnızca önceden tanımlanmış işlemleriyürütebilirler. Akıllı kartlar üzerinde bilgi saklayabilmesive verilerin güvenliğini sağlayabilmesi açısındanmanyetik kartlardan ayrılır. Sağlık uygulamalarında kimlik denetimi ve asıllamanın gerçekleştirilmesi için kullanılan sayısal sertifikalar, bir çeşit sayısal imza işlevini görür. Örneğin bir kişinin sayısal sertifikası ele geçirildiğinde o kişi yerine imza atmak ve o kişinin kılığına bürünerek onun yetkilerini ele geçirmek mümkün hale gelir.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?